Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Actueel
Agenda
Catechisaties Bijbelkringen
Fotoboek
Kerkdiensten
Vorming & Toerusting
 

 

------ GEBOORTE ------

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het kerkelijk bureau
(p/a Klaas Visscherstraat 2, 3861 HM) wordt er een naamsteen op de Tafel van het Leven geplaatst.
U krijgt bericht op welke zondag dat zal plaatsvinden.
Tevens kunt u een geboortebezoek verwachten om u een informatiepakket te overhandigen.

Heeft u geen bezoek ontvangen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau.
Adres: kerkgebouw Van Reenenpark, via achteringang. Tel 033-2454694.
Open op maandagmorgen 9.00-11.30 uur en donderdagavond 19.00-20.30 uur.
Het mailadres is: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl

--------DOOP ---------.
De eerstvolgende doopdienst hopen wij te vieren op zondag 11 februari 2018.
De doopzitting is op dinsdag 30 januari in de Marcuszaal, aanvang 20.00 uur.
Opgave hiervoor: predikant@vredeskerk-nijkerk.nl
Gaarne met vermelding van doopnamen, roepnaam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats.

VANUIT DE KERKENRAAD

Uitnodiging afscheidsdienst Ds. Jan J. Esveldt,
Op 8 oktober 2017 is Ds. Esveldt officieel met emeritaat gegaan hij neemt na (bijna) 29 jaar loyale dienstbaarheid aan onze
Vredeskerkgemeente afscheid als predikant. Mede namens Ds. Esveldt nodigt de kerkenraad u allen uit voor de feestelijke afscheidsdienst op Zondag 4 februari 2018 om 14.30 in de Vredeskerk.

U bent allen van harte welkom!

Uw kerkenraad

Er zal op 4 februari dan géén ochtenddienst zijn.

 
Actie Kerkbalans 2018

Ontmoeten heeft méér…waarde

Aan alle leden van onze Vredeskerk,

Van 20 januari t/m 3 februari a.s. wordt er weer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.
Een onmisbare actie voor de financiën van onze Vredeskerk.

Ook wij lijden onder gestaag afnemende financiële middelen.
Maar die hebben we juist zo hard nodig om kerk te zijn (en te blijven) met alle onzekerheden om ons heen.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om dit jaar méér toe te zeggen dan vorig jaar.

Om onze ambitieuze plannen uit te kunnen voeren:

Het Jeugdbeleid: Nieuwe ontmoetingen creëren om klein en groot bij de kerk te betrekken. Op een verrassende en eigentijdse manier,
Het muziekbeleid: Verder uitbouwen en nieuwe wegen zoeken voor ontmoeting bij zingen muziek maken en concerten,
Jonge gezinnen: Speciale ontmoetingen arrangeren met uitwisseling van ervaringen,
Pastoraat: Uitbouwen van ontmoetingen bij samen eten, thema-avonden, studies en lezingen.

De ontmoeting is voor de Vredeskerk een kostbaar goed. Letterlijk en figuurlijk!

Vandaar onze vraag: Vul een hoger bedrag in !

Hartelijk dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Evert C.A. Versluis
Penningmeester

VANUIT DE KERKENRAAD
Beste leden van onze Vredeskerk

In onze kerkenraad zijn al geruime tijd “dubbelfuncties” ontstaan.
Zo is Aleid Callenbach voorzitter van de kerkenraad maar doet daarbij ook nog haar eerdere functie van secretaris van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en dat is ondoenlijk. Voor haar en voor ons!

Door deze werklast ziet zij zich nu gedwongen haar functie van secretaris van het CvK neer te leggen. Zij blijft dus wel voorzitter. Al eerder deden wij een beroep op u allen om vacatures te vervullen. Helaas zonder resultaat.

Nu kan het echter niet meer anders en wij doen een dringend beroep op u om zich aan te melden voor de functie van:

Secretaris van het College van Kerkrentmeesters

U kunt zich per e-mail aanmelden op scriba@vredeskerk-nijkerk.nl.
Wij nemen dan graag contact met u op voor een gesprek over de inhoud van de functie en het tijdsbeslag.

Eenzelfde “dubbelfunctie” doet zich voor bij de penningmeester van het CvK in combinatie met de waarneming van de scriba van de kerkenraad.

Vacatures zijn een blijvend probleem binnen de Vredeskerk en dat zou eigenlijk niet moeten. De kerkenraad stelt op dit mom ent een lijst op van gemeenteleden, die geschikt geacht worden voor een (deel)functie.
Deze kandidaten zullen de komende periode persoonlijk worden benaderd voor een (deel)functie als vrijwilliger.
Het gaat om niet minder dan 10 vacatures per eind juni as.

Uw kerkenraad

VAN DE INTERIEURCOMMISSIE
Het is weer zover. Na twee maanden genoten te hebben van schilderijen van Elly Wateler, Rien Lagemaat en Marijke Snijders gaan wij op 11 december een nieuwe expositie ophangen in de hal, de consistoriekamer en de gangen van onze kerk.
Ditmaal werk van de Nijkerkse kunstenaar Jaap Venema.
Jaap liet zich inspireren door de Schepping (o.a. vogels, vissen), het oude testament (o.a. Loofhuttenfeest) en het evangelie (Jozef en Maria). Het is nieuw en bestaand, maar niet eerder geëxposeerd, werk.
Jaap schrijft ons: “Veelal is mijn werk vrij ‘druk’, er staat veel op en is vaak kleurrijk.
In de grote formaten werk ik meestal in acrylverf, soms in olieverf.
Het kleine werk is pen en aquarel combinatie.
In de loop der jaren heb ik veelvuldig geëxposeerd in veel plaatsen in Nederland.
23 jaren heb ik, van 1992 t/m 2015, de Nijkerkse kunstmarkt georganiseerd.
Met De Pol en Arkemheen heb ik een project gedaan waarbij veel bewoners betrokken waren.
Ik heb les gegeven op het creativiteitscentrum de Brink en gastlessen op lagere scholen.
Verder een groot project in het voortgezet onderwijs, het beeld 50 als herinnering aan 50 jaar leven in vrijheid.
Naast schilderen houd ik mij ook bezig in de beeldhouwtechniek.
Wil je meer werk van mij zien, maak dan via jaap.ven@WXS.nl een afspraa

Wij wensen u veel kijkplezier toe en hopen dat nog velen van u zich bij ons
aanmelden om ons ook hun werk te laten zien.

De interieurcommissie:
Rien Lagemaat, Elly Wateler, Marijke Snijders , Ineke Versteeg en
Elizabeth Leerink, email: eleerink98@gmail.com

Communiceren per e-mail:
Het was een beetje feest op het kerkelijk bureau op18 augustus 2017.
Na goede voorbereiding door Ellen Reijnen en met professionele steun van Robert van de Ven was het zover:

Met één druk op de knop konden we aan meer dan 400 e-mailadressen de eerste nieuwsbrief versturen.
Alle gemeenteleden van wie het e-mailadres bij ons bekend is konden de brief lezen van onze voorzitter Aleid Callenbach.

Al gauw gevolgd door een tweede brief van de voorbereidingscommissie van de Startzondag.

Voor de verzenders èn voor de ontvangers allemaal nieuw, maar ook uitdagend en een beetje onwennig. We kunnen nu (veel) sneller met elkaar communiceren en vele gemeenteleden op de hoogte stellen van alle nieuws en actualiteiten in de Vredeskerk.
Iedereen dus? Neen, maar dat is niet erg:

Wij missen nog een aantal e-mail adressen en we doen hierbij een dringend beroep op iedereen die de nieuwsbrieven niet hebben ontvangen om hun e-mailadres op te op het e-mail adres: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl

En voor de leden, die geen e-mailadres hebben of daar héél beperkt gebruik van maken geen zorgen:
het vertrouwde kerkblad blijven we tot in lengte van jaren bij u bezorgen.

Er zijn nog meer plannen om de (onderlinge) contacten binnen onze Vredeskerk te verbeteren en hoe we optimaal gebruik kunnen maken van deze digitale communicatie.

Maar daarover later meer. Nu eerst even genieten van de eerste stap!

Namens het CvK,
Evert C.A. Versluis

Kerkmeester Alie van de Bor met pensioen…….!

Maar niet heus…..! Wel is het zo, dat Alie op 16 september jl. haar pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Zeg eens eerlijk…wie ziet dat nu aan haar? Merk je dat aan haar energie,
aan haar inzet, aan haar vriendelijkheid,
aan haar fysiek, aan haar gastvrijheid? Mooi niet!

Het College van Kerkrentmeesters heeft met Alie overlegd en we hebben afgesproken dat zij nog minimaal een jaar haar huidige werkzaamheden zal vervullen. Uitgaande van het feit, dat zij gezegend blijft met haar goede gezondheid.

We zijn blij, dat wij nog minimaal een jaar haar vertrouwde en actieve verschijning blijven zien bij alle activiteiten in de Vredeskerk.
Daar past een bloemetje bij.
In haar vertrouwde omgeving. Namens alle leden van de Vredeskerk.


VERSLAG STARTZONDAG 3 SEPTEMBER 2017,
Kerkproeverij: “Een smakelijke maaltijd”.

Een prachtige zonnige nazomer dag was het, zondag 3 september. 
Om 9 uur was het al een drukte van belang in de kerk: de koffie geurde, heerlijk gebak werd gebracht, de muzikanten oefenden, het beamerteam werkte koortsachtig aan de geluidsweergave.
Een uur later luisterde een volle kerk naar het Vredeskerkorkest van strijkers, blazers en toetsenisten onder leiding van Nico Poorter. 
Drie liederen werden gezamenlijk gezongen en gespeeld. “Te weinig!” meldden sommige mensen. 
Bij de inleiding op de dienst werd een kerkensoep gekookt, die, samengesteld uit onder andere Muzieknoten, Woorden, Samen, Vrede en “Vele-handen-licht werk” een smakelijk  gerecht vormde, dat vooral naar Liefde smaakte.
Jelly Sierat las het prachtige, maar bijna onzingbare Lied 973 voor (leest u het nog eens na!) Gideon Esveldt had gezorgd voor een prachtig filmpje van kinderen die onbekende voedingsmiddelen proefden. Rond de 30 kinderen kwamen naar voren om zelf ook te gaan proeven en cakejes versieren bij de kindernevendienst. 
Margriet en Willem zongen in samenspraak het lied van de gladde Jacob die zich voordoet als Esau.(Lied 165).
De meditatie “Een smakelijk gerecht” sloot daarbij aan . De tweede meditatie “Smaakmakers” vertelde onder meer over het proeven van Gods woord, Gods woord als smaakmaker van het leven en over ons: wij zijn op onze beurt smaakmaker in de wereld en onze kerk.
Na de dienst werd het tijd voor de praktijk: het proeven van alle lekkers met bijzondere smaken. Ook dit jaar  was er weer in ruime mate gebakken door gemeenteleden. Het was schitterend om te kijken naar de kinderen die het blotevoeten pad  liepen of op het grote springkussen sprongen. Er was in de Zintuigenzaal van alles uit de kerk te ruiken, proeven, bekijken en te raden. Mooie producten leverden de “handlettering”-kaarten op en de opmerking: “Mam, gaan we dat thuis ook nog eens doen? “
Gezien en Jolie presenteerden een proeverij van soep en allerlei heerlijke hapjes.
Dat deze startzondag een voorproefje moge zijn van het goede dat we komend seizoen met elkaar mogen beleven.

Zie ook de foto's: KLIK HIER

VAN DE KERKENRAAD

Een “kwartiermaker” benoemd….
Op advies van de werkgroep “Samen bouwen aan de toekomst” heeft de kerkenraad in haar laatste vergadering een “kwartiermaker” benoemd. Iemand, die de vrijwilligers- en gemeentetaken in kaart brengt en de kerkenraad adviseert om de organisatie en de communicatie zo optimaal mogelijk te maken.

Een kwartiermaker is: “Een voorbereider van het nieuwe met behoud van het goede”

Waarom een kwartiermaker? Onze Vredeskerk kent gelukkig heel veel vrijwilligers, die allemaal hun veelkleurige bijdrage leveren aan het functioneren van onze gemeenschap met tal van initiatieven.
Al die activiteiten moeten we koesteren, maar soms is het ook nodig om die bijdragen te evalueren en zo nodig aan te passen aan de eisen van de tijd aangevuld met nieuwe mogelijkheden. Om een inspirerende en ambitieuze gemeente te
blijven in een snel veranderende tijd. Om dat vernieuwingsproces te begeleiden is deze tijdelijke functie (ca. 1 jaar) in het leven geroepen met de volgende opdracht:

• Inventariseer de vrijwilligerstaken en –activiteiten
• Zoek samen met de vacaturecommissie nieuwe vrijwilligers
• Stel een vrijwilligersbeleid op om de continuïteit van de activiteiten te bevorderen
• Schep de mogelijkheden voor een optimale (digitale) communicatie
• Inventariseer de administratieve processen met inpassing van het Kerkelijk Bureau
• Ondersteun het moderamen en de kerkenraad tijdens het vernieuwingsproces
• Stel een gedetailleerd beleidsplan op voor 2018 - 2023
• Breng advies uit over een eventuele structurele inzet van een beroepskracht.

Na een zorgvuldige selectieprocedure is de keuze gevallen op mevrouw
Jocelyn van Nieuwenhuyzen en zij presenteert zich graag hieronder.

Wij zijn bijzonder blij, dat zij de functie heeft aanvaard en wensen haar een goede en vruchtbare tijd in ons midden.
Gelijk doen wij natuurlijk een beroep op u allen: Ontvang haar met open armen en geef haar alle informatie.
Natuurlijk zijn ook suggesties welkom.

Zij is bereikbaar per e-mail: kwartiermaker@vredeskerk-nijkerk.nl

Namens de kerkenraad,
Aleid Callenbach, voorzitter


HEMELVAARTSDAG 2017

Ook dit jaar is er weer een groep gaan dauwtrappen.
Onder leiding van Elly van der Hulst gingen 20 wandelaars op pad.
Zij zijn rond 07.45 uur vertrokken vanaf de Vredeskerk per fiets.
De wandeling begon bij manage Lozeman, Donkeresteeg en via het bos een stuk gelopen van het Klompenpad, via de Beulenkampersteeg weer het bos in, het
vervolg van het Klompenpad en terug naar de manage.
Elly kwam met de wandelaars rond 09.20 uur terug bij de kerk.

Waar bij terugkomst een uitgebreid
ontbijtbuffet klaar stond. Bestaande uit luxe broodjes met divers beleg,
yoghurt en kwark inclusief een
gekookt ei voor de liefhebbers.
En natuurlijk melk, karnemelk, jus
d’orange, thee of koffie.

 

Tijdens de wandeling hebben de wandelaars voor dit liturgisch bloemstuk gezorgd.
Dit kleurrijke bloemstuk bestaande uit
diverse soorten bloemen is na de dienst aan
Da. Jenny van de Veen overhandigd.

Voor het ontbijt waren er 27 personen aanwezig.
Na heerlijk van het ontbijt te hebben genoten werd, met de overige aanwezigen in de kerk, het ochtendgebed gevolgd.

We kunnen terugkijken op een geslaagd evenement en bedanken een ieder die hieraan heeft bijgedragen.
Bij deze willen wij bij naam noemen Bakker Bart en Bokkers Catering.

Namens de Diaconie,
Aalt van Dunschoten


KLEDINGBEURS VOOR BLESSED GENERATION
Op zaterdag 18 maart ’17 is er in Nijkerk voor het 6e achtereenvolgende jaar een kledingbeurs georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor Blessed Generation.
Al ruim voor de opening om 10.00 uur stonden er mensen voor de deur die wel heel graag naar binnen wilden om de kleding te bekijken.
Naast tweedehands kleding was er ook nieuwe kleding te koop, deze is beschikbaar gesteld door diverse Nijkerkse winkeliers.
Dankzij sponsoring van Stichting Weeshuis Nijkerk konden we dit jaar in het voedselpakket van de Voedselbank voor ieder kind een waardebon van € 12,50 doen, welke besteed kon worden
tijdens de kledingbeurs. Dit was een geweldige actie waarbij heel veel kinderen (en hun ouders) blij gemaakt zijn.
Dankzij deze donatie en een mooie verkoop is er een geweldige opbrengst van € 1.855,= gerealiseerd.
De overgebleven kleding is opgehaald door Stichting “Geen dak” om in de kringloopwinkel van deze stichting verkocht te worden.
De opbrengst hiervan is bestemd voor de High School van Blessed Generation.
Parkeren van reenenpark
De gemeente Nijkerk heeft besloten om vanwege overlast door lang parkeren in het Van Reenenpark parkeren in het Van Reenenpark permanent vergunningplichtig te maken. Op 21 juni 2016 zullen de benodigde borden worden geplaatst en is parkeren zonder vergunning strafbaar (bekeuring). De vergunningplicht geldt niet voor het gehele Van Reenenpark. Vanaf het station gezien mag alleen nog worden geparkeerd aan de rechterkant tot aan de tussenweg tussen park- en fonteingedeelte en langs het fonteingedeelte voor de kerk. Daarbuiten mag niet worden geparkeerd, dus ook niet op de tussenweg!
Houdt u met deze gewijzigde situatie rekening bij uw bezoek aan de Vredeskerk!

Frank Schop Voorzitter Kerkrentmeesters

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
De ochtend van Hemelvaartsdag zou de groep “dauwtrappers” hun wandeltocht afsluiten met een viering in de kerk.
Tot de onaangename verrassing bleek dat niet mogelijk doordat een deel van het pleisterwerk van het plafond naar beneden was gekomen.
Kerkrentmeester Jan Hubert heeft meteen de volgende dag een verdere inspectie laten uitvoeren.
Gebleken is, dat in de eerste 2 vakken (rechts van de kansel) meerdere delen van het pleisterwerk ook een risico vormden.
Reden om voorlopige herstelwerkzaamheden onmiddellijk te starten om ieder risico verder uit te sluiten.Verder herstel zal enige tijd in beslag nemen en de kosten zijn nog niet precies bekend, maar rekening moet worden gehouden met meerdere duizenden euro’s.

Op deze uitgaven was bepaald niet gerekend. Een dikke tegenvaller dus.
Reden om allerijl een noodfonds in het leven te roepen onder de naam: Pleisterfonds.


Het College van Kerkrentmeesters doet een dringend beroep op al onze leden om een bijdrage te leveren in de kosten van het herstel.
Daarvoor zal in de diensten worden gecollecteerd en er kan worden gestort op rekeningnummer NL33 FVLB 0699 8423 95 onder vermelding van “Pleisterfonds”.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters,
E.C.A. Versluis,
Penningmeester

WAT EEN ROMMEL……..MARKT !

 

De rommelmarktkampioenen:

Annette Buitink –

Saskia Jansen –

Manuela Bos –

Miranda van Sluijs

 

16 april 10.00 uur……
Na grondige voorbereiding en (héél) hard werken was het dan zover: de rommelmarkt opende haar linten.
Drommen koopjesjagers stortten zich op al die spullen, die, hoe oneerbiedig als rommel werden aangeduid.

Niks rommel!
Veel mooie spullen, die in de voorliggende dagen door vele leden van onze
Vredeskerk bijeen werden gebracht. Door het Rommelmarktteam uiterst professioneel gerubriceerd en georganiseerd, zodat die Zaterdag alles zéér overzichtelijk kon worden uitgestald. Binnen en (ondanks het onbestendige weer) ook buiten. Alle stands steeds door vrijwilligers bezet, die hun slimste onderhandelingstechnieken tevoorschijn toverden om het onderste uit de kan te krijgen. En dat lukte!

Het bleef niet bij koopverleiding. Onweerstaanbare geuren van poffertjes,
hamburgers, koffie en oliebollen zorgden voor een lucratieve catering, die ook
bijdroeg aan het resultaat. Pony Bart vervulde zonder klagen haar taak:
rondje na rondje met een door creatieve grimeurs kunstig geschminkte jeugd op haar rug.
Dat allemaal in een vrolijke sfeer van gezelligheid!
Kijk maar naar de foto-impressie op de website van de Vredeskerk.

Wat een werk is er verzet! Alle voorbereidingen, alle publiciteit, alle organisatie (aan alles was gedacht), alle sorteerwerk, alle uitstalwerk, alle opruimwerk.
In één woord geweldig! Aan alle vrijwilligers: hartelijk, hartelijk dank!
Héél speciale dank aan en respect voor de vier initiatiefneemsters:
De Rommelmarkt-kampioenen. Zij hebben kei- en keihard gewerkt voor een mooi resultaat. Ik heb ze nog even tussendoor gevraagd of ze bij al dat harde werken ook nog plezier hebben gehad. Een brede grijns was het antwoord: “Wat dacht je dan?” Ik had de “dure” plicht om de contante opbrengt bij de bank te brengen.

De telmachine stopte pas bij: € 3.540,==

Een geweldige opbrengst, die we mogen besteden aan de renovatie van de
verlichting van de kerk. Daarvoor zijn al enkele voorbereidingen getroffen met de verlichtingsdeskundige en er komt nu een vervolg in nauwe samenwerking met de interieurcommissie. Daarbij mikken we op een energiezuinige en sfeervolle
verlichting, die ook aanpasbaar is aan de sfeer van de erediensten van ingetogenheid tot uitbundigheid.

Namens het College van Kerkrentmeesters: Complimenten en heel veel dank!

E.C.A. Versluis
Penningmeester.

NIJKERKS DIACONAAL BERAAD
Ontstaan
Dit jaar is het Nijkerks Diaconaal Beraad een stichting geworden.
Hierin zitten kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.
Wij werken als kerken samen in de onderstaande punten:
Zie ook: http://nijkerksdiaconaalberaad.nl

Meldpunt
De drijfveer voor de instelling van het Meldpunt ligt in de Bijbelse diaconale
opdracht om in praktische zin om te zien naar de naaste in nood en de zwakken in de samenleving.

Gezien Schoo. E-mail: meldpuntnijkerk@gmail.com

Noodfonds
Hier kunnen mensen een beroep op doen als ze acute financiële hulp nodig
hebben.

Actie Vakantiegeld
In de zomervakantie gaan we elke woensdag (6x) een activiteit organiseren voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Het zijn kinderen waarvan de ouders moeten rondkomen van een minimum inkomen. De laatste woensdag worden ook de ouders uitgenodigd. We gaan dan samen eten, bijpraten en voor de kinderen zijn er spelletjes.
We zoeken een coördinator voor dit project.

Kerstpakketten Actie
In de maand December bieden wij een kerstattentie aan mensen die op bijstandsniveau leven.
De uitnodigingen worden via de Gemeente Nijkerk verstuurd.
We zoeken een coördinator voor dit project.

Schuldhulpmaatje
Er komen in Nederland steeds meer gezinnen in financiële nood En niet alleen de gezinnen, ook jongeren kampen al met enorme schulden en weten niet hoe ze hier weer uit moeten komen.
SchuldHulpMaatje is een project van Kerk in Actie, het landelijk Katholiek diaconaat , Evangelische Alliantie en de PCOB.  Dit project is dit jaar met een subsidie van het Rijk opgestart in 25 plaatsen waar de diaconieën van de verschillende kerken samenwerken.
Ook in onze gemeente zijn we van uit het NDB aan dit project begonnen.
Wij zoeken mensen van binnen of buiten de kerk, die tijd en aandacht willen geven  aan mensen die in financiële nood zitten. Niet door geld te geven, maar hen  te begeleiden  en om  samen te kijken hoe je beter met geld om kan gaan.  en een weg te vinden  door niet op hen neer te kijken maar als maatje mee te lopen.  Wie jaren met een gezin van een minimum uitkering  en soms  daar onder moet leven heeft hulp nodig om het vol te houden.

Wilt U hier meer over weten : kijk dan eens op  www.SchuldHulpMaatje.nl 
U krijgt een drie daagse training  , die hier in Nijkerk in september  wordt gegeven.
Of neem contact op met: Gezien Schoo. e-mail: schuldhulpmaatjes@gmail.com

ZALEN TE HUUR.
De Vredeskerk beschikt over een prachtig zalencomplex bij de kerk. 4 representatieve zalen van verschillende grootte zijn te huur voor diverse activiteiten en bijeenkomsten van b.v. familie, buurt of vereniging. Bij verhuur is gebruik van de keuken (koffie/thee zetten en drankenkoeling) inbegrepen.
De catering kunt u zelf ter hand nemen, maar ook bij derden uitbesteden.
Voor inlichtingen over verhuur en catering adressen:

Mevrouw A. van de Bor, Kerkmeester. E-MAIL: Kerkmeester@vredeskerk-nijkerk.nl