Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
Actueel
Agenda
Catechisaties Bijbelkringen
Fotoboek
Kerkdiensten
Vorming & Toerusting
 

 

------ GEBOORTE ------

Wanneer u een geboortekaartje stuurt naar het kerkelijk bureau (p/a Klaas Visscherstraat 2, 3861 HM Nijkerk)
wordt er een naamsteen op de Tafel van het Leven geplaatst.
U krijgt bericht op welke zondag dat zal plaatsvinden.
Tevens kunt u een geboortebezoek verwachten om u een informatiepakket te overhandigen.
Hebt u geen bezoek ontvangen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau.

Adres: kerkgebouw Van Reenenpark, via achteringang. Tel 033-2454694.
Open op maandag- en dinsdag: 10.00-15.30 uur en
donderdagavond 19.00-20.30 uur.

Het mailadres is: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl

--------DOOP ---------.

Ellen Reijnen ingetreden in een orde….

De dag voorafgaande aan Koningsdag is Ellen Reijnen naar het gemeentehuis van Nijkerk gelokt om daar tot haar grote verrassing een aan haar gewijde ceremonie te ondergaan. Burgemeester Renkema ontving haar in de historische trouwzaal in het oude stadhuis.
Daar was een groep intimi aanwezig, die getuige waren van een toespraak, waarin de burgemeester de vele bijdragen van Ellen aan de maatschappij memoreerde:
Gedurende vele jaren actief in het verenigingsleven en met name de muziekvereniging "Concordia" maar óók in de patiëntenvereniging Multiple Sclerose, waarin zij een  substantiële bijdrage leverde.
Dichterbij voor ons is haar enorme inzet voor de Vredeskerk. Niet minder dan 16 jaar lang vrijwilligster op het Kerkelijk Bureau!
Al dat vrijwilligerswerk heeft als resultaat dat Ellen nu is ingetreden, zoals de burgemeester het aangaf:
"Het heeft de Koning behaagd Ellen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau" Hij speldde Ellen vervolgens de bijbehorende versierselen op.


Ellen, ook namens de Vredeskerkgemeente: Van Harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!

 

JEUGDOUDERLING
Na acht jaar met heel veel plezier jeugdouderling geweest te zijn, gaan wij op 24 juni stoppen.
Nu wij 50+ en 60+ zijn geworden, is het de hoogste tijd dat anderen het stokje gaan overnemen met eigen inbreng en ideeën.
Je kunt als ouderling echt iets betekenen voor de gemeente, in ons geval voor de jeugd. Er gebeurt al veel, maar jeugdwerk is altijd in beweging en aan verandering en vernieuwing toe. Hoe fijn zou het zijn dat eind juni het stokje doorgegeven kan worden aan andere jeugdouderlingen. Een duo, met z’n drieën of zelfs een kwartet?
Want niets is leuker dan je samen voor de jeugd in te zetten.
Elkaar te inspireren en taken te verdelen.

Daarnaast kan het jeugdwerk ook helpende handen gebruiken als het gaat om eenmalige activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan Sirkelslag Kids (november), Sirkelslag Young (februari), de examenroos (mei) of koken voorafgaande aan bijvoorbeeld de jeugddienst.

Wil je samen met iemand de uitdaging aangaan neem dan met een van ons of de voorzitter van de kerkenraad, Aleid Callenbach, contact op voor meer informatie.

Want jeugdwerk begint bij de ouders!
Mini Wolters en Hester EitjesVacatures:
In de dienst van 18 februari heeft onze kerkenraadsvoorzitter Aleid Callenbach een indringend pleidooi gehouden voor de invulling van vacatures in de kerkenraad. Zij memoreerde dat twee jeugdouderlingen en de penningmeester/waarnemend scriba aan het eind van het seizoen (juni) vertrekken. Na een zittingsperiode van meer dan 8 jaar. De slagvaardigheid van de kerkenraad wordt nu zéér kritisch.
Al jaren soebat de kerkenraad om versterking. Er komt maar geen antwoord en dat is om hopeloos van te worden! Zo wordt aan de ene kant gebouwd en aan de andere kant afgebroken. En dat bij alle mooie initiatieven, die u zojuist heeft gelezen. Het zou triest zijn als we onze ambitieuze lijn van vernieuwing en beweging moeten afbreken en zelfs bestaande zaken moeten stoppen.
Let op: er zijn gelukkig héél veel vrijwilligers, die een taak op zich nemen en prachtig werk doen voor de Vredeskerk. Daar mogen we allemaal dankbaar voor zijn. Maar het ontbreekt ons aan bestuurders, die de verantwoordelijkheid kunnen
nemen voor het beleid van de Vredeskerk als geheel.
Dat noemen we …….ambtsdragers, maar het zijn bestuurders.
Hoe moet dat nu verder? Aan u het antwoord! Aan u de aktie!

De kerkenraad wenst u een zinvolle gang naar het nieuwe licht van Pasen

VANUIT DE KERKENRAAD
De Paaskaars
De brandende Paaskaars is een zichtbaar teken dat het licht van Christus in ons midden aanwezig is.
Tot nog toe werd de Paaskaars aan het begin van de dienst door de ouderling van dienst ontstoken.
Daarna was er een moment van stilte, waarna de organist het eerste lied inzette.
In de laatste maanden kregen we van verschillende gastpredikanten de vraag waarom de Paaskaars in de dienst ontstoken werd en niet al brandt wanneer de eerste kerkgangers binnenkomen.
Ook ds. Pieter Huiser stelde ons diezelfde vraag. De achtergrond van deze vraag is de volgende gedachte:
Wanneer de Paaskaars al brandt wanneer wij de kerk binnenkomen is dat een teken dat het licht van Christus al aanwezig is voordat wij iets doen. Niet wij ontsteken dat licht, maar de Heer zelf verlicht ons met dit licht.
Daarom heeft de kerkenraad in haar vergadering op 22 januari besloten dat vanaf Paasmorgen de Paaskaars al zal branden wanneer u de kerk binnenkomt.
De kerkenraad gelooft dat dit een waardevolle wijziging is van de orde van dienst en wij hopen dat u dat ook zo zult ervaren.

Evert C.A. Versluis, Wnd scriba

VAN DE INTERIEURCOMMISSIE
Het is weer zover. Na drie maanden genoten te hebben van het werk van Jaap Venema gaan wij op 19 maart een nieuwe expositie ophangen in de hal, de consistoriekamer en de gangen van onze kerk.
Ditmaal werk van de Nijkerkse Gerrie van de Veen.

Gerie vertelt over zichzelf: mijn naam is Gerrie v d Veen, ik ben 77 jaar en volg nu een aantal jaren schilderlessen.
Thuis kom ik er niet aan toe, want ik woon buitenaf en heb genoeg werk in de tuin en met andere hobby’s.
Meestal worden het landschappen of bloemen, ook wolkenluchten heb ik een seizoen geprobeerd en nu ben ik met vogeltjes bezig.
We schilderen altijd met acrylverf.
Het resultaat is leuk, maar het doen is het plezier.

Wij wensen u veel kijkplezier toe en hopen dat nog velen van u zich aanmelden om ons ook hun werk te laten zien.

De interieurcommissie:
Rien Lagemaat, Elly Wateler,
Marijke Snijders ,
Ineke Versteeg en
Elizabeth Leerink,
tel. 2453123,
email: eleerink98@gmail.com

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Afscheid Ds. Jan Esveldt
Op 4 februari 2018 nam Ds. Jan J. Esveldt afscheid van zijn Vredeskerkgemeente, die hij op enkele dagen na, 29 jaar lang heeft gediend.
In een overvolle kerk ging ds. Esveldt zelf voor en de dienst stond in het teken van Marcus 1:29 t/m 38. In zijn afscheidspreek nam hij vers 37c als uitgangspunt: “Iedereen is naar U op zoek”.
De dienst werd opgeluisterd door prachtig spel van Nico Poorter (orgel) Kirsten Reijnen (altsaxofoon) en Mark Walet (bugel). Vanzelfsprekend speelde de cantorij o.l.v. Crinoline Boas een belangrijke muzikale rol in deze dienst. Bij deze zang konden wij ook genieten van het inspirerende pianospel van Petry Esveldt.
Bij terugkeer van de kindernevendienst werd Ds. Esveldt verrast met een prachtige plant, die door de kinderen met een vlucht vogels (van alle pluimage) was versierd.

Dochter Naomi Esveldt liet zich niet onbetuigd en zong haar vader prachtig toe.
Aan het einde van de dienst kon opvolger Ds. Pieter Huiser de losmaking formeel uitspreken:
“Jan Esveldt, wij laten je nu gaan en zeggen God dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jij tot op de dag van vandaag je dienstwerk in Christus’ kerk hebt vervuld. We hopen dat je zo mogelijk en waar nodig de kerk zult blijven dienen met de jou geschonken gaven van hoofd en hart”. Ds. Huiser sloot af met een dankgebed voor zijn toewijding.
Na de zegen werd het samenzijn vervolgd met een afscheidsceremonie.

 

Mevrouw Aleid Callenbach (voorzitter) sprak namens de kerkenraad met veel waarderende woorden over zijn ambtstermijn en zijn inzet en bood hem als blijk van zijn pastorale trouw een kunstwerk van Inka Klinckhard aan dat door één van de gemeenteleden aan de
gemeente was nagelaten.

 Vervolgens was het woord aan Ds. Van Iperen, voorzitter van de Classis Nijkerk.
Hij memoreerde de grote dienstbaarheid van Ds. Esveldt in tijden van voorspoed maar ook tijden van tegenspoed. Hij mocht namens de kerkenraad van de Vredeskerk Ds. Esveldt de PKN onderscheiding in goud uitreiken samen met de bijbehorende oorkonde.

De tijd was aangebroken voor een grote verrassing! Zoon Gideon, welbedreven in de digitale kunsten had een heus journaal samengesteld met een overzicht van de “domineescarrière” van Ds. Esveldt met diaken Harry van den Ham als nieuwslezer en Gerie Brunink en Harm Booij als deskundigen.


Ten slotte mocht Elly Wateler namens de gemeente een afscheidscadeau aanbieden.
In de voorliggende tijd had het organiserend comité in het “geheim” een inzamelingsactie gehouden “Afscheidscadeau Jan Esveldt”.
Nu mag je een gegeven paard niet …..maar we hebben ook de plicht om verantwoording af te leggen. De actie had de mooie opbrengst van € 4.526,68 en we wisten al dat het zou worden besteed aan een mooie camera en een bijdrage aan zijn bekende reislust.

Verbazing alom….

 
Na een dankwoord werd Ds. Esveldt uitgeleide gedaan door de kerkenraad onder gemeentezang van lied 423:

“Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!”

Aansluitend konden wij elkaar ontmoeten tijdens een afscheidsreceptie in “Het Koetshuis”.

Veel is gezegd, veel waardering is geuit en de kerkenraad besluit in de geest van het laatste lied:
Ga met God de toekomst tegemoet en heb dank voor alles.

Namens de kerkenraad,
Evert C.A. Versluis,
Wnd Scriba.

Communiceren per e-mail:
Het was een beetje feest op het kerkelijk bureau op18 augustus 2017.
Na goede voorbereiding door Ellen Reijnen en met professionele steun van Robert van de Ven was het zover:

Met één druk op de knop konden we aan meer dan 400 e-mailadressen de eerste nieuwsbrief versturen.
Alle gemeenteleden van wie het e-mailadres bij ons bekend is konden de brief lezen van onze voorzitter Aleid Callenbach.

Al gauw gevolgd door een tweede brief van de voorbereidingscommissie van de Startzondag.

Voor de verzenders èn voor de ontvangers allemaal nieuw, maar ook uitdagend en een beetje onwennig. We kunnen nu (veel) sneller met elkaar communiceren en vele gemeenteleden op de hoogte stellen van alle nieuws en actualiteiten in de Vredeskerk.
Iedereen dus? Neen, maar dat is niet erg:

Wij missen nog een aantal e-mail adressen en we doen hierbij een dringend beroep op iedereen die de nieuwsbrieven niet hebben ontvangen om hun e-mailadres op te op het e-mail adres: kerkelijk-bureau@vredeskerk-nijkerk.nl

En voor de leden, die geen e-mailadres hebben of daar héél beperkt gebruik van maken geen zorgen:
het vertrouwde kerkblad blijven we tot in lengte van jaren bij u bezorgen.

Er zijn nog meer plannen om de (onderlinge) contacten binnen onze Vredeskerk te verbeteren en hoe we optimaal gebruik kunnen maken van deze digitale communicatie.

Maar daarover later meer. Nu eerst even genieten van de eerste stap!

Namens het CvK,
Evert C.A. Versluis

VERSLAG STARTZONDAG 3 SEPTEMBER 2017,
Kerkproeverij: “Een smakelijke maaltijd”.

Een prachtige zonnige nazomer dag was het, zondag 3 september. 
Om 9 uur was het al een drukte van belang in de kerk: de koffie geurde, heerlijk gebak werd gebracht, de muzikanten oefenden, het beamerteam werkte koortsachtig aan de geluidsweergave.
Een uur later luisterde een volle kerk naar het Vredeskerkorkest van strijkers, blazers en toetsenisten onder leiding van Nico Poorter. 
Drie liederen werden gezamenlijk gezongen en gespeeld. “Te weinig!” meldden sommige mensen. 
Bij de inleiding op de dienst werd een kerkensoep gekookt, die, samengesteld uit onder andere Muzieknoten, Woorden, Samen, Vrede en “Vele-handen-licht werk” een smakelijk  gerecht vormde, dat vooral naar Liefde smaakte.
Jelly Sierat las het prachtige, maar bijna onzingbare Lied 973 voor (leest u het nog eens na!) Gideon Esveldt had gezorgd voor een prachtig filmpje van kinderen die onbekende voedingsmiddelen proefden. Rond de 30 kinderen kwamen naar voren om zelf ook te gaan proeven en cakejes versieren bij de kindernevendienst. 
Margriet en Willem zongen in samenspraak het lied van de gladde Jacob die zich voordoet als Esau.(Lied 165).
De meditatie “Een smakelijk gerecht” sloot daarbij aan . De tweede meditatie “Smaakmakers” vertelde onder meer over het proeven van Gods woord, Gods woord als smaakmaker van het leven en over ons: wij zijn op onze beurt smaakmaker in de wereld en onze kerk.
Na de dienst werd het tijd voor de praktijk: het proeven van alle lekkers met bijzondere smaken. Ook dit jaar  was er weer in ruime mate gebakken door gemeenteleden. Het was schitterend om te kijken naar de kinderen die het blotevoeten pad  liepen of op het grote springkussen sprongen. Er was in de Zintuigenzaal van alles uit de kerk te ruiken, proeven, bekijken en te raden. Mooie producten leverden de “handlettering”-kaarten op en de opmerking: “Mam, gaan we dat thuis ook nog eens doen? “
Gezien en Jolie presenteerden een proeverij van soep en allerlei heerlijke hapjes.
Dat deze startzondag een voorproefje moge zijn van het goede dat we komend seizoen met elkaar mogen beleven.

Zie ook de foto's: KLIK HIER

Parkeren van reenenpark
De gemeente Nijkerk heeft besloten om vanwege overlast door lang parkeren in het Van Reenenpark parkeren in het Van Reenenpark permanent vergunningplichtig te maken. Op 21 juni 2016 zullen de benodigde borden worden geplaatst en is parkeren zonder vergunning strafbaar (bekeuring). De vergunningplicht geldt niet voor het gehele Van Reenenpark. Vanaf het station gezien mag alleen nog worden geparkeerd aan de rechterkant tot aan de tussenweg tussen park- en fonteingedeelte en langs het fonteingedeelte voor de kerk. Daarbuiten mag niet worden geparkeerd, dus ook niet op de tussenweg!
Houdt u met deze gewijzigde situatie rekening bij uw bezoek aan de Vredeskerk!

Frank Schop Voorzitter Kerkrentmeesters

NIJKERKS DIACONAAL BERAAD
Ontstaan
Dit jaar is het Nijkerks Diaconaal Beraad een stichting geworden.
Hierin zitten kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.
Wij werken als kerken samen in de onderstaande punten:
Zie ook: http://nijkerksdiaconaalberaad.nl

Meldpunt
De drijfveer voor de instelling van het Meldpunt ligt in de Bijbelse diaconale
opdracht om in praktische zin om te zien naar de naaste in nood en de zwakken in de samenleving.

Gezien Schoo. E-mail: meldpuntnijkerk@gmail.com

Noodfonds
Hier kunnen mensen een beroep op doen als ze acute financiële hulp nodig
hebben.

Actie Vakantiegeld
In de zomervakantie gaan we elke woensdag (6x) een activiteit organiseren voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Het zijn kinderen waarvan de ouders moeten rondkomen van een minimum inkomen. De laatste woensdag worden ook de ouders uitgenodigd. We gaan dan samen eten, bijpraten en voor de kinderen zijn er spelletjes.
We zoeken een coördinator voor dit project.

Kerstpakketten Actie
In de maand December bieden wij een kerstattentie aan mensen die op bijstandsniveau leven.
De uitnodigingen worden via de Gemeente Nijkerk verstuurd.
We zoeken een coördinator voor dit project.

Schuldhulpmaatje
Er komen in Nederland steeds meer gezinnen in financiële nood En niet alleen de gezinnen, ook jongeren kampen al met enorme schulden en weten niet hoe ze hier weer uit moeten komen.
SchuldHulpMaatje is een project van Kerk in Actie, het landelijk Katholiek diaconaat , Evangelische Alliantie en de PCOB.  Dit project is dit jaar met een subsidie van het Rijk opgestart in 25 plaatsen waar de diaconieën van de verschillende kerken samenwerken.
Ook in onze gemeente zijn we van uit het NDB aan dit project begonnen.
Wij zoeken mensen van binnen of buiten de kerk, die tijd en aandacht willen geven  aan mensen die in financiële nood zitten. Niet door geld te geven, maar hen  te begeleiden  en om  samen te kijken hoe je beter met geld om kan gaan.  en een weg te vinden  door niet op hen neer te kijken maar als maatje mee te lopen.  Wie jaren met een gezin van een minimum uitkering  en soms  daar onder moet leven heeft hulp nodig om het vol te houden.

Wilt U hier meer over weten : kijk dan eens op  www.SchuldHulpMaatje.nl 
U krijgt een drie daagse training  , die hier in Nijkerk in september  wordt gegeven.
Of neem contact op met: Gezien Schoo. e-mail: schuldhulpmaatjes@gmail.com

ZALEN TE HUUR.
De Vredeskerk beschikt over een prachtig zalencomplex bij de kerk. 4 representatieve zalen van verschillende grootte zijn te huur voor diverse activiteiten en bijeenkomsten van b.v. familie, buurt of vereniging. Bij verhuur is gebruik van de keuken (koffie/thee zetten en drankenkoeling) inbegrepen.
De catering kunt u zelf ter hand nemen, maar ook bij derden uitbesteden.
Voor inlichtingen over verhuur en catering adressen:

Mevrouw A. van de Bor, Kerkmeester. E-MAIL: Kerkmeester@vredeskerk-nijkerk.nl