Home
Actueel
Geledingen
Contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
De Vredeskerk in het kort
Erediensten
Pastoraat
Kerkblad
In de dienst
   

Algemeen

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst.
Soms zijn er ’s avonds speciale diensten; zie daarvoor het kerkblad en de agenda op de website.

Heilige Doop
Ongeveer drie maal per jaar is er een doopdienst. U kunt zich daarvoor direct bij uw predikant aanmelden (zie wijkindeling).
Ter voorbereiding op de doopdienst wordt ongeveer twee weken daarvoor een doopzitting gehouden met de doopouders.
Daarin wordt gesproken over de motivatie om je kind te laten dopen en de consequenties, die je daaraan verbindt.
Wij vragen de ouders om zich voor te bereiden op deze zitting met behulp van de ontvangen doopinformatie.
Verder wordt u verzocht om naast deze informatie ook uw trouwboekje mee te nemen, zodat de doop daarin kan worden vermeld.
Ongeveer een week na de doopdienst is er een nagesprek, waarvoor wij u van harte uitnodigen.
Wanneer u uw kind elders wilt laten dopen, heeft u een doopconsent nodig van de kerkenraad.
Dat kunt u schriftelijk aanvragen bij de scriba. Vergeet u niet een geboortekaartje te sturen naar het kerkelijk bureau?

Kinderoppas in de Vredeshoek

Tijdens de morgendiensten is er in de Vredeshoek (bijgebouwen) oppas aanwezig.
Ruimschoots voor de dienst is er leiding aanwezig voor opvang.
Voor informatie en opgave als begeleidster kunt u contact opnemen met:
Mevr. J.M. Bouw-Pijpers (Annemieke),  kinderoppas@vredeskerk-nijkerk.nl

Kindernevendienst:
Tijdens de diensten is er voor de kinderen een eigen dienst.
Tijdens deze dienst maken de kinderen op eigen niveau kennis met de Bijbelverhalen en een verwerking.
Zou jij/u meer informatie willen over het begeleiden van deze diensten of wil je je aanmelden om ons team te komen versterken, neem dan contact op met: Mevr. M. Wateler-Huisintveld (Mariët), knd@vredeskerk-nijkerk.nl

Jeugdkapel:
Voor de jongeren in een vervolgopleiding is er eens in de twee weken een bijeenkomst in de "Vredeshoek" (bijgebouwen).
Deze bijeenkomst loopt geheel parallel met de kerkdienst en heeft haar eigen karakter.
Contactpersoon: Mevr. I. van Poolen (Ilvy) E-mail: jeugdkapel@vredeskerk-nijkerk.nl

Bloemengroep

De bloemen in de kerk vormen een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Deze liturgische bloemschikking wordt verzorgd door de bloemengroep, die probeert een verbinding te leggen met de tijd van het kerkelijk jaar.
Na afloop van de dienst worden de bloemen bezorgd bij zieken of andere gemeenteleden als blijk van meeleven.
Bij de liturgische schikkingen wordt  gebruik gemaakt van kleur, vorm en symbolische betekenis van planten en voorwerpen.
Ook bij huwelijken en uitvaarten wordt een boeket of bloemstuk verzorgd.
Met feestdagen als Kerst en Pasen worden een groot aantal bloemstukjes gemaakt voor zieken en tehuisbewoners.
Contactpersoon: Mevr. E. den Hartogh (Elly)
E-mail: bloemengroep@vredeskerk-nijkerk.nl

Dienst van Schrift en Tafel
De dienst van Schrift en Tafel wordt  ongeveer eens in de twee maanden gehouden. Ieder die gelooft is welkom. Wij stellen het op prijs als kinderen, voordat ze de eerste keer deelnemen de avondmaalscatechese volgen. Als ze in groep drie van de basisschool zitten krijgen ze daartoe een uitnodiging. Zie ook bladzijde hoofdstuk 13 verderop in de gids.

Heilige Doop
Ongeveer 3 á 4 keer per jaar is er een doopdienst.
U kunt zich aanmelden bij de predikanten e-mail: heiligedoop@vredeskerk-nijkerk.nl
Ter voorbereiding op de doopdienst wordt ongeveer twee weken daarvoor een doopzitting gehouden met de doopouders. Daarin wordt gesproken over de motivatie om je kind te laten dopen en de consequenties, die je daaraan verbindt. Wij vragen de ouders om zich voor te bereiden op deze zitting met behulp van de ontvangen doopinformatie. Verder wordt u verzocht om naast deze informatie ook uw trouwboekje mee te nemen, zodat de doop daarin kan worden vermeld.

Ongeveer een week na de doopdienst is er een nagesprek, waarvoor wij u van harte uitnodigen.
Wanneer u uw kind elders wilt laten dopen, heeft u een doopconsent nodig van de kerkenraad.
Dat kunt u schriftelijk aanvragen bij de scriba.
Vergeet u niet een geboortekaartje te sturen naar het kerkelijk bureau?

Zegening van het Huwelijk
Aanvragen voor een huwelijksdienst graag ruim van tevoren. U wordt verzocht met de kerkmeester Mevr. A. van de Bor-Wilgenburg (Alie), Raadhuisstraat 37, 3861 KR, ( 2457170, E-Mail: kerkmeester@vredeskerk-nijkerk.nl contact op te nemen om het kerkgebouw te reserveren. Vanzelfsprekend neemt u ook contact op  met de predikant  van de wijk waar u woont.

Ter voorbereiding van een huwelijk krijgt het aanstaande echtpaar bezoek van de ouderling, die ook bij de huwelijksdienst aanwezig zal zijn.

Bij deze bezoeken gaat het om kennismaking en een inhoudelijk gesprek over de betrokkenheid bij de kerk, alsmede over het geloof. Geloof en kerkgemeenschap komen ook aan de orde bij de huwelijkszitting, waarop aanstaande echtparen elkaar ontmoeten en waar de twee predikanten, alsmede de ouderling bijzondere diensten aanwezig zijn.
In 2013 is de huwelijkszitting op maandag 18 maart  om 20.00 uur in de Johanneszaal.
U wordt verzocht  het boekje “Elkaar de rechterhand geven” van te voren te lezen en mee te nemen.
Aan het eind van de huwelijkszitting wordt een individuele afspraak gemaakt met de predikant die het huwelijk zal zegenen. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid voor kerkelijk meelevende leden om een huwelijk te laten bevestigen in de gewone morgendienst op zondag.
Een bijzondere gebeurtenis in het midden van de gemeente.
Een huwelijksdienst in de Vredeskerk met een van de voorgangers van de Vredeskerk kan in de volgende gevallen worden gehouden:
•  beide partners staan ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Vredeskerk;
•  een van de partners staat ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Vredeskerk;
•  geen van beide partners staat ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Vredeskerk, maar het aanstaande echtpaar zal zich bij onze        gemeente laten inschrijven.

Er ligt een voorgenomen besluit van de kerkenraad om ook huwelijken te zegenen als de partners van
hetzelfde geslacht zijn. Na het gemeenteberaad op 2 oktober 2012. zal de kerkenraad op haar eerstvolgende
vergadering een definitief besluit nemen.

Dienst van Woord en Gebed bij een begrafenis of crematie
Het kerkgebouw is voor deze diensten beschikbaar.
Voor reservering neemt de uitvaartondernemer contact op met de kerkmeester. Afscheidsdiensten kunnen ook gehouden worden in het Uitvaartcentrum, maar wij adviseren de Dienst van Woord en Gebed in de eigen kerk te houden.

Oogstdienst
Eenmaal per jaar wordt een oogstdienst gehouden.
Fruit en bloemen -in de kerk aanwezig- worden na de dienst als groet naar zieken en bejaarden gebracht.

 Cantorij
De cantorij is dienstbaar aan de viering van de eredienst. Zij ondersteunt de gemeentezang in de breedste zin van het woord. Er kan eenstemmig, meerstemmig of in wisselzang gezongen worden. Er wordt wekelijks geoefend op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Een ieder die goed kan zingen en zich wil inzetten om gestalte te geven aan het muzikale aspect van de eredienst is hartelijk welkom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De cantorij zingt onder leiding van Mevr. C.A. Boas-Blok (Crinoline), Veenestraat 39, 3861 BW, (2459266,
E-mail: cantorij@vredeskerk-nijkerk.nl