Home
Actueel
Geledingen
contact
De Vredeskerk
Jeugdwerk
 
 
Diaconie
Kerkrentmeesters
Predikanten
Bloemengroep
Jeugd
 

Kinderen en jongeren:
Kinderen en jongeren nemen binnen de Vredeskerk gemeente een belangrijke plaats in en krijgen alle ruimte om te zoeken naar nieuwe vormen van geloofsgemeenschap. We willen ertoe bijdragen dat kinderen en jongeren zich binnen de Vredeskerk thuis voelen, elkaar stimuleren en dat er ruimte ontstaat voor een eigen geloofsbeleving. Groepsvorming met een aantrekkelijke verantwoorde cultuur vinden we daarbij belangrijk. Activiteiten die de interactie tussen jeugd en volwassenen bevorderen zijn belangrijke instrumenten om het gemeente zijn te benadrukken. Samen met de ouders/verzorgers stellen de vrijwilligers in het jeugdwerk zich ten doel een aandeel te leveren in geloofsopvoeding en vorming van onze jeugd.
Uitgebreide informatie (Beleidsvoornemens & Taak- en Activiteitenoverzicht) over het “wat en hoe” van het jeugdwerk binnen de Vredeskerk is te vinden/downloaden op de website: www.vredeskerk-nijkerk.nl of www.vredeshoek-nijkerk.nl

 Jeugdraad
De Jeugdraad ontwikkelt beleid voor het jeugd- en jongerenwerk binnen de Vredeskerk, organiseert nieuwe activiteiten en draagt zorg voor de informatievoorziening van en naar de kerkenraad. De jeugdraad houdt zich ook bezig met de vernieuwing van het “gemeente zijn” en de erediensten. Vooral jongeren komen veelvuldig in aanraking met een veranderende maatschappij (nieuwe media en communicatievormen).
De Jeugdraad bestaat uit:

Mevr. H. Eitjes-Pieters (Hester), Jeugdouderling
Mevr. J.K. Wolters-Kluijfhout (Mini),   Jeugdouderling
  Vacant Jeugddiaken
Mevr. E.G. Esveldt-Hiemstra (Ester) adviserend lid
Mevr. A.J.M. Buitink-Bos (Annette) adviserend lid
Mevr. M.E.L. van den Ham (Laura)  adviserend lid
Ds. J.J.  Esveldt (Jan), adviseur

Voor informatie:
Mevr. H. Eitjes-Pieters (Hester) E-mail: jeugdraad@vredeskerk-nijkerk.nl

Jeugdactiviteitenoverleg (J.A.O.):
Het J.A.O. is een maandelijks overleg van vertegenwoordigers van de diverse jeugd- en jongerengroepen. In dit overleg houdt men elkaar op de hoogte van ervaringen, plannen en ontwikkelingen en worden de verschillende activiteiten op elkaar afgestemd.
Voor informatie:
Mevr. H. Eitjes-Pieters (Hester), jeugdouderling@vredeskerk-nijkerk.nl

Beschrijving jeugdactiviteiten:
De activiteiten richten zich enerzijds op “geloofsopvoeding”, waarin het nadenken, praten en leren over de wereld van de kerk en geloof centraal staan en zijn anderzijds ook bedoeld als “ontspanning” waarbij gezelligheid onder leeftijdsgenoten voorop staat.

Avondmaalscatechese:
Tijdens de avondmaalscatechese worden kinderen voorbereid op de eerste keer dat zij aan het avondmaal zullen deelnemen op Witte Donderdag 13 april 2017.  “Eerste” keer veronderstelt dat ook daarna de kinderen welkom zijn om deel te nemen aan de vieringen van Schrift en Tafel. Avondmaal is niet iets van de kinderen alléén, maar van de kinderen en hun ouders en van de gemeente. Voor de ouders is er dan ook een voorbereidende avond op dinsdag 28 maart  2017  van 20.00 – 21:30 uur in de Johanneszaal.

Doel:
Leeftijdscategorie:
Plaats:
Data:
Tijd:
Inlichtingen

Kinderen voorbereiden om voor het eerst aan het avondmaal deel te nemen
Groep 3 basisschool (6-7 jaar)
Marcuszaal
De woensdagen 29 maart, 5 en 12 april
Van 16:30-17:30 uur
Ds. J.J. Esveldt E-mail: jan.esveldt@gmail.com

Basiscatechese:
Volgens de ontwikkelingspsychologie is de leeftijd van 10-12 jaar de leeftijd waarop kinderen het meest ontvankelijk zijn voor catechisatie. Dat zijn de groepen 7 en 8 van de basisschool. Basiscatechese heeft te maken met de doop. Tijdens de doop beloven ouders om hun kinderen een geloofsopvoeding te geven die verbonden is met de kerk. Met behulp van de basiscatechese ondersteunt de kerk deze belofte met onderwijs om uw kind wegwijs te maken in de wereld van kerk en geloof. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van speciaal op het kind gericht materiaal, ontwikkeld door de "Stichting geloofsopvoeding" te Hoevelaken.

Doel:
Leeftijdscategorie
Kinderen wegwijs maken in de wereld van kerk en geloof
Groep 7 en 8 basisschool (10-12 jaar)


Basisschool groep 7&8 
Waar
Wanneer  
Eerste keer in 2016
Laatste keer in 2016
Eerste keer in 2017
Laatste keer
Ds. J.J. Esveldt in de Marcuszaal van de Vredeskerk, Van Reenenpark 23.
Maandagen van 16.00 - 16.45 uur
maandag 29 augustus (In de herfstvakantie is er geen basiscatechese)
07 november
09 januari (in de voorjaarsvakantie is er geen basiscatechese).
20 maart 2017

In de doopdienst op 21 mei 2017 sluiten wij met de “doopgedachtenis” de basiscatechese af.

Kind van de Zondag:
Ook dit jaar kunnen kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar het Kind van de Zondag zijn.
Het luiden van de klok, het aansteken van de kaars op de Tafel van het Leven, een naamsteen leggen van een pasgeboren kind, de kaars meenemen naar de kindernevendienst, de 2e ouderling helpen bij het uitdelen van de liturgieën. Het zijn allemaal taken waar het Kind van de Zondag mee te maken kan krijgen. Wil je graag een keer dat kind zijn, geef je dan via de mail op bij de jeugdouderlingen.
Even je naam en telefoonnummer vermelden in de mail. Zij nemen dan contact op om een datum te prikken
Doel:
Leeftijdscategorie:
Tijd:
Plaats:
Wie:
Opgave en inlichtingen

Kinderen betrekken bij de zondagsdienst
4 – 12 jaar
9:45 uur
in de hal van de kerk
de eerste ouderling vangt je daar op
jeugdouderling@vredeskerk-nijkerk.nl