Home
Actueel
Geledingen
Contact
De Vredeskerk
Jeugdpagina
 
 
De Vredeskerk in het kort
Erediensten
Pastoraat
Kerkblad
In de dienst
   

Vredeskerk pastoraat = echte aandacht voor de ander
Wat verstaan we onder pastoraat?
De geloofsgemeenschap in de Vredeskerk wordt beleefd in de eredienst en in de vele activiteiten waarbij mensen als vrijwilligers of deelnemers actief zijn. Het woord "pastoraat" zegt iets over de kwaliteit van het contact tussen mensen: echte aandacht voor de ander. Aandacht, waarbij we ruimte maken voor Gods Geest, zodat zijn nabijheid ook ervaren kan worden.
Daarom behoort pastoraat tot de verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden. De kerkenraad heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid in en legt de uitvoering van pastoraat bij de predikanten, ouderlingen (consistorieberaad) en pastorale bezoekers.
Pastoraat kan in de vorm van een gesprek of een bezoek, uitmondend in een ontmoeting: betrokkenheid en verbondenheid. Vanuit deze contacten kunnen duurzame verbindingen tussen gemeenteleden ontstaan.
Er zijn ook georganiseerde vormen van pastoraat, zoals het groothuisbezoek, een themabijeenkomst, huisbezoek, ziekenbezoek tot aan de koffie/thee of limonade na afloop van de zondagse eredienst. En in symbolische vorm: de bloemengroet vanuit de eredienst of de plantjes en fruitmanden die na afloop van de Oogstdienst bij meest oudere gemeenteleden worden thuisbezorgd.

Organisatie
Doelstelling binnen de Vredeskerk is inspelen op de behoefte van gemeenteleden en laagdrempelig actief zijn.
Dus uitgaan van een vraag en welgemeend dicht bij de mensen zijn.
Naast aangevraagde bezoeken is er ruimte voor spontane huisbezoeken.
Ook is er aandacht voor gemeenteleden die de Vredeskerk als een service-instelling beschouwen.
Een groep gelegenheidsbezoek(st)ers draagt zorg voor de bezoeken bij nieuw ingekomen leden, geboortes, en huwelijksjubilea.

Ouderling bijzondere diensten:
De ouderling bijzondere diensten heeft een coördinerende en uitvoerende functie bij zowel rouwdiensten als huwelijksdiensten. 
Ook coördineert of verzorgt deze de bezoeken bij huwelijksaanvragen:
Dhr. A van Galen (Albert-Jan) en Mevr. M van Galen-Kamphuis (Marjan), Debussylaan 14, 3862 GP.
E-mail: ouderling-bijzonderediensten@vredeskerk-nijkerk.nl

Heilig Avondmaal in woonzorgcentra:
De coördinatie van het Heilig Avondmaal in de  woonzorgcentra is in handen van de diaconie. Binnen Nijkerk is afgesproken dat de Gereformeerde Kerk het voortouw neemt en bij de Vredeskerk is de secretaris van de diaconie de coördinator:
Dhr. H. van den Ham (Harry), Frieswijkstraat 44, 3862 BL. E-mail: heiligavondmaal-tehuizen@vredeskerk-nijkerk.nl

Afgevaardigde van de Vredeskerk voor de Avondmaalsdiensten:
Dhr. M. Lagemaat (Rien), Wittenburg 84, 3862 EJ. E-mail: avondmaalsdiensten@vredeskerk-nijkerk.nl

Consistorieberaad:
Het consistorieberaad van onze Vredeskerkgemeente bestaat uit de predikanten, de wijkouderlingen en de ouderling bijzondere diensten. Voorzitter van het consistorieberaad is ouderling
Mevr. C.M. Versluis-Bijl, Tolhuislaan 16 3862WL Nijkerk. E-mail: consistorieberaad@vredeskerk-nijkerk.nl 

Groothuisbezoek:
Met een aantal gezinnen of personen uit een bepaalde buurt wordt een afspraak gemaakt voor een bijeenkomst op een avond bij één van de deelnemers thuis of in een kerkzaal. Aanwezig is de predikant, een ouderling en/of een bezoeker.
Behalve dat er met elkaar gesproken wordt aan de hand van een onderwerp gaat het vooral om de ontmoeting.

Zieken:
De ziekenhuizen geven geen berichten over opnames en ontslag door aan kerken.
Daarom verzoeken wij u om in alle gevallen rechtstreeks contact op te nemen met:
Mevr. A. Vriend (Ada). E-mail: zieken@vredeskerk-nijkerk.nl;
U kunt ook rechtstreeks uw wijkpredikant bellen.

Na afloop van de dienst is er koffie/thee of limonade……:
“Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee of limonade”, is een bekend fenomeen in de Vredeskerk. Een groep gemeenteleden verzorgt dit. Het is een moment van ontmoeting van en voor gemeenteleden. Er wordt belangstellend naar elkaars wel en wee geluisterd, over de dienst nagepraat en contacten gelegd. Men kan een bron van inspiratie zijn als gesprekspartner en medegelovige. Ook een belangrijk onderdeel van het gemeente – zijn! We hopen ook u eens te kunnen ontmoeten.
Heeft u interesse om actief te zijn in de Vredeskerk koffiezet groep: kom eens vrijblijvend langs. Informatie bij:
Dhr.  G. van de Veen (Gerrit), Julianastraat 4, 3862CT. E-mail: koffiezetgroep@vredeskerk-nijkerk.nl 

Maak uw vraag of wens kenbaar:
Initiatief tot bezoek kan vanuit de kerk, maar ook vanuit uzelf. Schroom niet om kenbaar te maken dat u bezoek op prijs stelt.
Denkt u a.u.b. niet: "de predikant heeft het al zo druk", want er is altijd een moment vrij te maken. Afspraken kunt u maken via Mevr. A. Vriend (Ada), secretaresse@vredeskerk-nijkerk.nl), die op dit punt als "secretaresse" fungeert. U kunt ook direct met de predikant contact opnemen. Ook stellen we het op prijs als u ziekenhuisopname aan haar doorgeeft.
De predikant komt niet alleen op uitdrukkelijk verzoek, maar nemen ook zelf initiatief tot het maken van afspraken of bezoeken mensen zonder afspraak.
Ga er niet van uit dat de dominee "het wel zal weten" als iemand ziek thuis is of problemen van andere aard heeft. Indien u "nooit wat hoort" en wel initiatief van de kerk verwacht t.a.v. bezoek, wees dan niet ontstemd, maar meldt het aan de secretaresse, de dominee of iemand van de kerk die het voor u kan doorgeven.

Ambstdrager: Het geeft energie.
Het is niet meer zoals vroeger. Toen de ouderling je kwam “overhoren”. Toen je elkaar controleerde. Het is geworden “samen bouwen aan een kerk”. Rustpunt in een hectische maatschappij.  Omzien naar elkaar en elkaar ondersteunen. Samen vieren en elkaar ontmoeten.  Afgelopen zomer hebben verschillende ambtsdragers hun ambtsperiode afgesloten. We kijken met dankbaarheid terug op de periode van enthousiast en betrokken samenwerken. “Ik heb er energie in gestoken, maar er óók véél energie voor teruggekregen. Ik heb mensen ontmoet en leren waarderen” zo is veelal de reactie geweest.
Het werk moet doorgaan en nu doen wij een beroep op u. Om uw bijdrage te leveren aan de bloeiende Vredeskerk. Om mee te werken aan duurzame verbindingen tussen gemeenteleden. Neem contact op met één van de ouderlingen. Natuurlijk kunt u ook terecht bij de predikant. Ook een deelfunctie is mogelijk. Voel u vrij om eens vrijblijvend te informeren. Als u actief wordt in de Vredeskerk ontmoet u veel nieuwe mensen. U zult merken dat het samenwerken met elkaar vaak veel plezier en voldoening geeft. Welkom.

Zondagmorgen wandelgroep:
We hadden goede ervaringen met Hemelvaart: met “dauwtrappen” volop genieten van de natuur en van de leuke gesprekken en ontmoetingen met elkaar. Dat was zó leuk, dat wij nu vaker een wandeling voor Vredeskerkers mogelijk hebben gemaakt.: Zes keer per jaar wordt er een wandeling georganiseerd in het buitengebied van Nijkerk en omstreken.
Op zondagmorgen om acht uur verzamelen we dan bij de Vredeskerk (zaleningang) en  rijden naar de plaats van vertrek. Na een wandeling van ruim een uur komen we weer samen bij de kerk aan en genieten daar van een kopje koffie of thee en dan sluiten  we ons aan bij de andere kerkgangers.
Voor de wandelroutes wordt gezorgd, maar een ieder kan daarvoor ook voorstellen doen. Wie weet welke mooie paden we nog ontdekken in onze eigen woonomgeving? En welke leuke ontmoetingen en gesprekken ontstaan terwijl we stap voor stap door de natuur gaan.
Wie interesse heeft, melde zich aan voor de wandelgroep bij:
Dhr.  P. Nagel (Paul) of Mevr. W. de Wolf (Wilma) E-mail: wandelgroep@vredeskerk-nijkerk.nl,

Kijk voor de wandeldata in het kerkblad.